Ovjereni prijevod

Ovjereni (službeni) pisani prijevod je prijevod koji je izradio ovlašteni sudski tumač koji svojim potpisom, žigom i izjavom ovjerava da je prijevod istovjetan izvorniku. Svaki ovjereni prijevod ima broj ovjere pod kojim se unosi u knjigu ovjera sudskog tumača, a uvezan je crveno-bijelo-plavim koncem (jamstvenikom) s izvornim dokumentom koji se prevodio.

Cijena ovjerenog prijevoda ovisi o količini teksta i ne naplaćuje se po stranici, nego po kartici teksta. Jedna kartica teksta iznosi 1.500 znakova prevedenog teksta s razmacima. Prilikom određivanja cijene kartice se pridržavamo Pravilnika o stalnim sudskim tumačima objavljenog u Narodnim Novinama 12. lipnja 2008. godine. Više o obračunu količine teksta možete naći u kartici CIJENIK.

Ovjera sudskog tumača će Vam uglavnom biti potrebna u slučaju prevođenja

OSOBNIH DOKUMENATA I ISPRAVA:

Rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o prebivalištu, …

* Svjedodžbe, prijepisi ocjena, diplome, licence, uvjerenja o osposobljavanju, …

* Medicinska dokumentacija, liječničke potvrde, nalazi i mišljenja, otpusna pisma, …

* Osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, prometne dozvole, radne dozvole

* Radne knjižice, potvrde poslodavca, pisma preporuke, potvrde o zdravstvenoj sposobnosti,

* Uvjerenja o nekažnjavanju, o slobodnom bračnom stanju i ostale potvrde i javne isprave

I POSLOVNE DOKUMENTACIJE:

* Društveni ugovori, izjave o osnivanju, imenovanje članova društva, …

* Ugovori, aneksi, sudska rješenja, javnobilježnički akti, potvrde sudova, ustanova i tijela vlasti

* Računovodstvena dokumentacija, račun dobiti i gubitka, bilance, revizorska izvješća, …